Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. dopis s informacemi pro rodiče

16. 9. 2011

16. září 2011

Milí rodiče,

během uplynulých čtrnácti dnů jsme nejen pilně opakovali, ale naučili se i nové věci.

Český jazyk
-    opakovali jsme učivo o větě a souvětí
-    zkoumali jsme význam slov, slova s citovým zabarvením, spisovná a nespisovná
-    procvičovali jsme slovní druhy (moc nám nejdou)
-    psali jsme vypravování na téma „Prázdninový zážitek“ (začínají vypadat k světu )
Čtení
-    zahájili jsme dílny čtení – představili jsme si své knihy, které budeme číst, zajímali jsme se o to, co všechno o knize můžeme zjistit jen pohledem na obálku a do obsahu
-    četli jsme z čítanky (nahlas i pro sebe); zamýšleli jsme se nad vlastnostmi nejlepšího kamaráda a nad původem našich příjmení
-    četli jsme společně Školníka Kuldu
-    začali jsme se učit pracovat se dvěma čtenářskými technikami – metodou I.N.S.E.R.T. a Vénnovými diagramy – které nám pomáhají lépe porozumět tomu, co čteme, a více se naučit
Matematika
-    opakovali jsme číselnou řadu do tisíce, porovnávání, pamětné sčítání a odčítání, násobení a dělení
-    procvičovali jsme počítání se závorkou, zaokrouhlování
-    trénovali jsme řešení těch typů slovních úloh, které už máme bezpečně zvládat
-    opakovali jsme pojmy bod, přímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině
-    naučili jsme se rýsovat rovnoběžky pomocí pravítka a trojúhelníku
-    začali jsme popisovat body podle nových šablonek
Anglický jazyk
-    zvládli jsme první dvě opakovací lekce – procvičili jsme si pokyny, hláskování, jednoduché věty
Přírodověda
-    opakovali jsme učivo o živých přírodninách
-    seznámili se s pojmy rodové a druhové jméno
-    studovali jsme pšenici, její stavbu těla, význam pro člověka, koloběh života
-    založili jsme si pokus klíčení jednoděložných a dvouděložných rostlin
-    vystavili jsme si vzorky obilnin a travin našeho okolí ve třídě, abychom se je naučili poznávat
Vlastivěda
-    pracovali jsme s mapou, orientovali se na ní a hledali Českou republiku a její sousedy
-    seznámili jsme se s historickým i současným členěním naší země
-    přemýšleli jsme nad stavem naší obce a sepisovali, co a proč by se v ní dalo zlepšit
Hudební výchova
-    opakovali jsme dechová a intonační cvičení z loňska
-    zpívali jsme známé písničky
-    naučili jsme se novou lidovou písničku a hráli k ní na rytmické nástroje
-    podrobněji jsme se začali zabývat délkou not a pomlkami
Výtvarná výchova
-    vytvořili jsme krásné obrazy našich prázdninových zážitků – zkombinovali jsme suchý pastel, tuš a vodovky
Pracovní vyučování
-    pracovali jsme na školní zahradě – dali jsme dohromady, co všechno je potřeba na ní udělat
-    sklidili jsme loňskou úrodu (fazolové lusky, letničky pěstované od semínek)
-    odplevelili jsme naše záhonky a hřbitov odpadků
-    připravili jsme si materiál na výrobu indiánských rohoží
Tělesná výchova
-    začali jsme s novou míčovou hrou – přehazovanou – seznámili jsme se s pravidly a základy hry
-    běhali jsme štafety různými druhy běhů, cvičili polohové starty
-    posilovali jsme s váhou svého těla
-    hráli jsme a zlepšovali se ve vybíjené

Co nás čeká do konce září:

Český jazyk
-    slabika, hláska, písmeno; stavba slova (do str. 17)
-    sloh – členění textu
Čtení
-    dílny čtení; společná četba; vybrané texty z čítanky; rozvoj čtenářských technik
Matematika
-    písemné sčítání a odčítání; násobení jednociferným činitelem; pamětné dělení se zbytkem (do str. 23)
-    polopřímka, úsečka, měření úseček
Anglický jazyk
-    3. a 4. lekce – „Have you got…?“; He-his/She-her; How old is he/she?“ „He/She has got…“; čísla do dvaceti
Přírodověda
-    stavba těla rostliny, druhy listů, druhy plodů (rajče, brambora)
Vlastivěda
-    kraje, demokracie, volby, státní symboly, státní svátky

Od příštího týdne také již začneme psát „pětiminutovky“ – pamětné sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Ráda bych pochválila děti (a tím pádem i rodiče ), protože celá třída chodí letos do školy včas.

Každý týden měníme třídní služby – ty aktuální najdete na našich stránkách. Dnes jsme se s dětmi rozhodli, že budeme kromě šneků chovat i strašilky, takže nám jedna služba přibude.

Děti, které měly zájem, si nesou domů přihlášku do modelářského kroužku.

V příštím nebo nejpozději v přespříštím týdnu se vypravíme na vlastivědnou výpravu do Prahy. Také navštívíme obecní úřad, abychom paní starostku seznámili s našimi nápady na zlepšení života v obci.

Podepisujte dětem domácí úkoly, začínají se množit případy, kdy děti dopisují úkoly před vyučováním, což je na nich vidět .


Katka Vrtišková